Jubileumskunstner i Oslo – Kjell Varvin

I galleri Norske Grafikere deltar Kjell Varvin med en ikke tidligere vist serie av grafiske arbeier, Cubi, veggskulpturer, digital trykk, Multinstall, og en stor vegginstallasjoner. Varvins solopresentasjon er en del av Østlandsutstillingens 40-års-jubileum.

Kjell Varvin deltok på den første Østlandsutstillingen i 1979 og i mange påfølgende år på 80- og 90- tallet (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1999).

Tekst av Marte Jølbo, kunstkonsulent for Østlandsutstillingens 40-årsjubileum.

Geometri er et ord sterkt forbundet med Kjell Varvins kunstner- skap. I flate grafiske komposisjoner og romlige skulpturelle installasjoner kombinerer han kvadrater, rektangler, sirkler og triangler til former som kan være både stringente og kaotiske. Noen konstruksjoner er så skrøpelige at de synes på randen av kollaps, mens andre har et sterkt personifisert uttrykk. Andre igjen er mer unnvikende og abstrakte. Felles for Varvins kunst er at han alltid tar utgangspunkt i menneskelige proporsjoner. Dette gjør at vi som beskuere kan få en umiddelbar kroppslig forståelse eller relasjon til verkene hans. Inspirert av arkitekter som Le Corbusier (som blant annet har uttalt at geometrien er menneskets språk) jobber han med akser, geometri og rytme i menneskelig skala. På den måten henter han fram harmoni selv i ustabile, forvridde, merkelige og skeive former.

Silketrykkserien Cubi som vises på Østlandsutstillingen er laget etter et besøk på arkeologisk museum i Kairo. Varvin så der et kubisk objekt fra Tut-Ankh-Amons grav som han til eget formål forenklet konstruksjonen til og trykket i et begrenset opplag i blått. Varvin skriver: «Da jeg syntes det ble for ensformig med slike rene kuber fant jeg på å tegne over og mellom sprinklene med gouache og fettstift. Effekten bryter monotonien og gjør hele serien unik og visuelt stimulerende.» Streken og tegningen er utgangspunktet for alt Varvin gjør – om han tegner, jobber grafisk eller tredimensjonalt. I sitt essay «Om å gå over streken» skriver kunsthistoriker Trond Borgen at Varvins kunst er «[…] resultat av mange års konsekvent og konsentrert arbeid med tegningen, som form og som fenomen. […] Varvins tegninger er fullstendig renset for ornamentet og fortellingen; tilbake står en renskåret under- søkelse av linjens muligheter.»

Rom og mellomrom blir dynamiske av Varvins spill med intervaller og rytme. Disse intervallene og rytmene er ofte inspirert av fri og improvisert jazz. Her blir innarbeidede komposisjoner og regelbundne former både brukt og brutt. Gjennom en prosess- basert praksis improviserer Varvin frem nye sammenstillinger. Gjenkjennelige elementer underliggjøres og skaper nye uttrykk.

Et godt eksempel på denne flytende og prosessuelle prak- sisen er det pågående prosjektet Ustabile variabler. I et hjørne i atelieret sitt i Bærum skaper Varvin hver dag en ny komposisjon av stålstenger, papplater, rør, gamle cder, elementer fra elektriske apparater og funnet materiale. Noen ganger går enkelte elemen- ter igjen flere dager i trekk med bare små endringer, før installa- sjonen plutselig blir mer drastisk endret og får helt ny karakter. Dagens komposisjon fotograferes fra to vinkler og legges ut på to forskjellige blogger. Varvin skriver selv godt om hvordan denne praksisen øver ham opp i forståelser av rom og tid, og hvorfor dette er viktig:

Jeg har holdt på med denne serien installasjoner som jeg kaller USTABILE VARIABLER i mer enn ti år nå. Og har kommet til at den beste måten å finne ut noe om rom, strukturer og forgjengelighet er å praktisere så ofte som mulig. Som individ er man deltager i noe enormt stort og komplisert. Ikke bare har man sin egen psyke å holde orden på, men også ens egen kropp som stadig er i bevegelse. Hvert øyeblikk og hver posisjon er unik, alt foregår i en stadig omskifting, forholdene endrer seg fra sekund til sekund og utgjør momenter i skapelse og forfall, ustan- selig og ugjenkallelig. Perspektivene snevres inn til å gjelde den aktuelle posisjon og det aktuelle tidspunkt. […] Det fins noen steder på jorden hvor romfølelsen er særlig sterk. Pantheon i Roma er ett sted. Et marmorbrudd i Carrara, Las Cañadas på Tenerife, Grand Canyon, for å nevne noen. Ja, og så mitt eget atelier! Det er det stedet på denne jord hvor jeg hver dag fritt kan flytte om på ting, bygge mine vaklende installasjoner og erfare noe om rom og struktur, det forgjengelige og kanskje avdekke en flik av virkeligheten. All eksistens dreier seg om denne ene tingen, den intense opplevelsen av å være levende til- stede, virksom i et begrenset tidsrom, følelsen av funksjon og deltakelse i en aktualitet.

Formenes forhold til hverandre, nærhet, avstand og repetisjon skaper ulike former for romlighet. Varvins daglige øvelser er altså forsøk på å forstå noe mer om virkeligheten – om hvordan vi som mennesker ser verden, og er i verden på.

Hos Varvin finnes det alltid nye muligheter og han fortsetter å skape sine egne regler, leke, eksperimentere, analysere og improvisere. Hans samordninger er basert på kunnskapen og intuisjonen som kommer fra en lang praksis, et blikk for hverda- gens elementer og former, håndteringen av hverdagens og industriens elementer. Dette skaper kunst som går i direkte relasjon med beskueren og som dirrer av tilstedeværelse.

Kjell Varvin (f.1939) bor og arbeider på Høvik utenfor Oslo, og jobber med maleri, tegning, grafikk, skulptur, video og installasjon. Han er utdannet i Oslo, Paris, Sevilla og Barcelona, og har hatt en jevn utstillingsaktivitet siden 1960-tallet. Senere utstillinger inklu- derer soloutstillinger ved Kunstnernes Hus (2017), Nordnorsk kunstmuseum (2016), Akershus Kunstsenter (2016), Galleri Nord- norge (2015), Galleri Lynx (2013), Kongsvinger Kunstforening (2013) og Kunstnerforbundet (2013). Varvin er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Nordnorsk kunstmuseum.

KILDER:
Hjemmeside Kjell Varvin: http://varvinart.blogspot.com/
Kunstnernes Hus – utstillingsflyer Kjell Varvin: Fri geometri – Ustabile variasjoner, 2017 Trond Borgen: «Om å gå over streken» i Kjell Varvin: Arbeider 1993-2000, selvpublisert.