Statutter

Statutter for Østlandsutstillingen vedtatt 2010
revidert 2013, 2018, 2019

1. Visjon:

Østlandets kunstscene – fersk, engasjerende og aktuell!

2. Formål: 

Østlandsutstillingen skal baseres på to prinsipper: Fri innsendelse og en kunstnerisk jury. Fri innsendelse og fagfellevurdering skal sikre et mangfold og utstillingens kunstneriske kvalitet.

3. Overordnet målsetting:

 • Østlandsutstillingen skal være aktuell med fokus på kvalitet.
 • Østlandsutstillingen skal ta pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et bredt publikum.
 • Østlandsutstillingen skal være en attraktiv visningsarena for kunstnere i regionen.
 • Østlandsutstillingen skal være en årlig mønstring som skal presentere samtidskunst fra de 7 Østlandsfylkene.
 • Østlandsutstillingen skal være ambulerende og vises på gjennomsnitlig 3 steder i regionen.

4. Organisering:

4.1 Arrangører:

Kunstnerorganisasjonene

 • BKH (Bildende Kunstnere Hedmark)
 • BKO (Bildende Kunstnere Oppland)
 • BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus)
 • BBK (Buskerud Bildende Kunstnere)
 • VBK (Vestfold Bildende Kunstnere)
 • ØBK (Østfold Bildende Kunstnere)

er arrangører av Østlandsutstillingen. Det er fast administrasjon med daglig leder knyttet til Østlandsutstillingen.

4.2 Styret:

 • Hver av distriktsorganisasjonene velger sitt styremedlem for Østlandsutstillingen med personlig varamedlem for en 2-årsperiode.
 • Styret konstituerer seg selv. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 • Styreleder er kontaktperson for ØU´s daglige leder. Det holdes 2 styremøter i året, men om styreleder og ledelsen finner det nødvendig, innkaller de til styremøter.
 • Styremedlemmene er ansvarlige for informasjon til sin distrikts­organisasjon.
 • Styret er ansvarlig for økonomi og gjennomfør­ing av ØU i samarbeid med de lokale arrangører.
 • Styret skal utarbeide reglement, nødvendige prosjektplaner for prosjektet og forestå forhandlinger med stat og fylkeskommuner. Det er styret som er ansvarlig for faste ansettelser.

4.3 Representantskap for ØU:

 • Representantskapet er Østlandsutstillingens årsmøte og høyeste beslutningsorgan.
  Det består av 9 personer fordelt på følgende måte:

  • 6 representanter med vara som velges av distriktsorganisasjonene.
  • 2 representanter med vara som velges av kunstsentrene.
  • 1 representant med 1 personlig vararepresentant oppnevnt av Østlandssamarbeidet (ØSAM).
 • Styreleder for ØU har talerett, men ikke stemmerett.
 • Daglig leder for ØU møter som sekretær for representantskapet og fører protokoll fra møtene, har talerett men ikke stemmerett.
 • De offentlige representantene oppnevnes for en fireårsperiode. De øvrige velges for en toårsperiode, med mulig gjenvalg for to nye år.
 • For de 6 representantene fra distriktsorganisasjonene skal 3 være på valg hvert år.Begge representanter fra kunstnersentrene velges samtidig for to år.
 • Protokollen godkjennes av to medlemmer valgt av og blant representantskapets medlemmer.
 • Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder med ett års funksjonstid.
 • Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 6 representanter er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 • Alle valg skjer ved alminnelig flertall.
 • Representantskapet skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av juni, en mnd. etter at distriktsorganisasjonene har avholdt sine årsmøter.
 • På årsmøtet behandles:
 • Styrets årsberetning, regnskap med revisjonsberetning, handlingsprogram og budsjettforslag, innkomne forslag.
 • Innkalling til årsmøte i representantskapet, med saksliste, sendes ut senest en mnd før møtet. Møtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i innkallingen.

4.4 Ekstraordinært møte i Representantskapet

I tillegg til årsmøtet, kan møter i representantskapet kreves av:

 • Flertallet i representantskapet
 • Styret i Østlandsutstillingen
 • Når det vedtas som ønskelig av beslutningsorgan innen Distriktsorganisasjonene eller Kunstnersentrene
 • Dersom minst 1/10 av medlemmene i de respektive fagorganisasjonene krever det, samlet eller hver for seg. Møtene skal innkalles med minst en mnd. varsel etter samme regler som for årsmøtet i representantskapet.

4.5 Endringer i statuttene

kan kun skje på årsmøtene til Representantskapet. Ved uenighet gjelder simpelt flertall.

4.6 Jury:

 • Juryen består av 5 valgte jurymedlemmer: 3 jurymedlemmer fra distriktsorganisasjonene, 2 jurymedlememr valgt på fritt grunnlag.
 • Det skal være minst 3 medlemmer med kunstnerbakgrunn i juryen.
 • Jurymedlemmer fra distriktsorganisasjonene velges for 2 år. Distriktsorganisasjonene nominerer sine kandidater i kategoriene todimensjonal, tredimensjonal og audiovisuelt/performativt uttrykk. Nominasjonene sendes til Østlandsutstillingens styre som setter sammen juryen.
 • Styret og daglig leder velger to jurymedlemmer på fritt grunnlag. Disse jurymedlemmer velges for ett, med mulighet for forlengelse til to år.
 • Juryen velger én av jurymedlemmene som juryleder. Juryleder er kontaktledd til daglig leder og styreleder.
 • Juryen forholder seg til styrets instrukser. Arbeider stemmes inn etter simpelt flertall.
 • Som det framgår av reglementet, må juryen ta hensyn til at ØU er en vandreutstilling, og at utstillingsstedene har sine begrens­ninger.
 • Der kunstverk av ulike grunner, f. eks. overskridelser av reglementet ikke blir juryert, plikter juryen å skrive kommentar til kunstneren og styret.
 • Juryen har krav på honorar for sitt arbeid etter gjeldende satser.

4.7 Jury- og styremedlemmer:

Jury og styremedlemmer velges for 2 år av gangen, styremedlemmer med mulighet for gjenvalg for ytterligere en 2-års periode. Ved gjenvalg utover normert periode må man stå over minst en periode før dette skjer. (Begrensningen gjelder ikke varamedlemmer).

5. Gjennomføring:

 • Østlandsutstillingen har fri innsendelse, hver kunstner har anledning til å sende inn et visst antall arbeider (årlig fastsatt av styret/juryen).
 • Det er anledning til å sende inn i følgende kategorier: Todimensjonale, Tredimensjonale, Audiovisuelle verk og Andre teknikker. Kuraterte prosjekter må være ferdigkuratert ved søknadstidspunkt.

5.1 Transport, tilbakesendelse og forsikring:

 • Kunstnerne besørger selv transport til og fra innleveringsstedet.
 • ØU holder forsikring fra og med innsendelse og for selve utstill­ingen. Refuserte arbeider er ikke forsikret etter at avhentings­fristen er utløpt.

5.2 Vederlag og salg:

 • Dersom økonomien tillater det skal alle utstilte arbeider sikres utstillingsvederlag etter gjeldende satser. Styret fastsetter hva som er gjeldende satser.
 • De arbeider som ikke er til salgs skal merkes PE (privat eie) eller TK (tilhører kunstneren).
 • Av salgsoppgjøret trekkes provisjon, delt mellom utstillingssted og ØU. Denne skal til sammen ikke overskride 30 %.
 • Salgsoppgjør og vederlag skal være kunstnerne i hende senest 2 måneder etter Østlandsutstillingens avslutning.